ติดต่อเรา

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง 7/1  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
 @TICAC2016                  @TicacThailand